Metodica predării pianului – prefață la ediția a doua (autor Carmen Manea)

Editura Muzicală a UCMR a decis să reediteze în 2021 Metodica predării pianului – lucrare de înalt nivel științific, scrisă de profesoara Gina Solomon -, care a văzut lumina tiparului  în anul 1966. Demersul editorial ni se pare meritoriu cel puţin din două puncte de vedere: el vădeşte preocuparea UCMR de a publica şi conserva studiile realizate de cercetători valoroși, dar şi de a omagia personalități marcante care au contribuit substanţial la progresul artei muzicale și al pedagogiei româneşti dintr-o anumită perioadă istorică (secolul al XX-lea).

Cartea, care s-a bucurat de mare interes din partea profesorilor de pian și de alte instrumente, își păstrează neștirbită actualitatea. Structurată în 10 Capitole încadrate de Prefață, de Anexe și de Bibliografie, lucrarea se distinge prin calitatea informației, prin claritatea exprimării, prin capacitatea de sinteză. În fiecare capitol, autoarea dezbate probleme importante legate de pedagogia și arta pianistică; așa cum menționează domnia sa, cercetarea a urmărit „linia istorică” și „linia logică”, cărora le-a conferit relief şi credibilitate prin intermediul relatărilor convingătoare, bine documentate și argumentate. Bogăţia informaţiei, claritatea ideilor, creativitatea, aportul personal, autoritatea concluziilor, sunt trăsături caracteristice ale cercetării pe care o supunem atenției cititorilor.

Parcurgând din nou capitolele cărții, încercăm un sentiment de satisfacție; admirăm verva unui spirit ales, exprimarea concisă, plină de miez, echilibrată, viziunea larg deschisă asupra muzicii și a pedagogiei pianistice; textele trezesc curiozitatea cititorilor, le supun atenţiei personalităţi care au contribuit la progresul artei pianistice, al interpretării şi învăţământului muzical de specialitate din trecut. În acelaşi timp, reeditarea cărții constituie o oportunitate pentru generaţiile tinere de a cunoaşte date interesante şi de a urma exemplul unor artişti şi pedagogi de prestigiu.

Investigând tematica legată de metodica predării pianului, autoarea a realizat studii pline de originalitate, remarcabile prin capacitatea de sinteză, prin calitatea comentariilor, prin nivelul elevat al exprimării, prin afirmarea notei personale; domnia sa ne oferă spre lectură (ori studiu) texte bine structurate, produse ale inteligenţei şi ale experienţei pedagogice și artistice proprii. Prin conţinutul ştiinţific riguros, cercetarea se dovedește a fi extrem de utilă şi de actuală. Alături de mulți alți colegi, care îndrumă profesorii din învățământul preuniversitar, în vederea obținerii gradelor didactice, includ în bibliografia de specialitate Metodica predării pianului scrisă de Gina Solomon alături de alte lucrări de specialitate elaborate de profesorii: Theodor Bălan, Ana Pitiș, Ioana Minei și Lavinia Coman.

Posesoare al unui pronunţat simţ al frumosului, al măsurii şi al armoniei, fosta mea profesoară de pian din Liceul de muzică nr. 1, distinsa doamnă Gina Solomon s-a străduit să netezească asperităţile, să prezinte informațiile într-o ordine firească, să le definească prin câteva linii esențiale, trase cu o mână sigură, prin intermediul unei exprimări clare și elevate.

În ansamblul ei, Metodica predării pianului poate fi asemănată cu o frescă originală, caracterizată prin bogăţia conținutului, prin claritatea exprimării, prin argumentele convingătoare şi prin originalitatea concluziilor.  Reeditarea ei constituie o pledoarie pentru promovarea cercetării ştiinţifice, a experienţelor şi performanţelor cadrelor didactice românești valoroase, dar şi o modalitate concretă de a evidenţia personalitatea şi profilul cultural al acestora. Apreciez efortul autoarei de a conferi scrisului claritate, inteligibilitate şi expresivitate; în conformitate cu opinia avizată a lui George Călinescu, un comentariu valoros se distinge nu numai prin ceea ce spune despre un autor/lucrare/eveniment, ci şi prin  modul concret în care o face.

A scrie constituie pentru mulţi dintre autori modalitatea de a se întâlni cu ei înșiși, de a investiga propriul univers, de a experimenta, de a recapitula sau reveni din altă perspectivă, asupra unor subiecte/detalii deja cunoscute; în acelaşi timp, scrisul constituie un dialog cu cititorii. Fiecare călătorie reală sau imaginară – în cazul de faţă, cercetarea finalizată prin textul scris -, reprezintă o descoperire a propriilor experiențe, deziderate şi calităţi. În acelaşi timp, contribuția autorului semnifică o deschidere spirituală către nou, care antrenează o schimbare, o reînnoire.

Cartea scrisă de eminenta profesoară Gina Solomon prilejuiește un dialog original între trecut și prezent; ea realizează o remarcabilă sinteză a contribuțiilor din pedagogia și arta pianistică românească și universală, trasând în același timp punți ingenioase către viitor. Demersul editorial demonstrează convingător că emoţia estetică prilejuită de reevaluarea periodică a creaţiilor artistice și științifice valoroase şi a modelelor umane autentice, se intensifică şi se purifică o dată cu trecerea timpului; oricât de mult ar fi studiate operele de referinţă ale patrimoniului muzical şi personalităţile care au marcat anumite perioade, rămân mereu alte  trăsături şi nuanţe care vor fi dezvăluite în viitor.

Apariția cărții, pe care îndrăznesc să o consider un adevărat Tratat de metodică instrumentală, constituie un îndemn convingător spre studierea contribuțiilor valoroase din patrimoniul artei interpretative și al pedagogiei pianistice românești. Ea conferă credibilitate și actualitate îndemnului pe care   ni-l adresează criticul literar Dan C. Mihăilescu: “Să dăm trecutului un viitor”.

Carmen Manea

1 martie 2021

Ultima actualizare pagină 4 noiembrie 2021

Această pagină  © Carmen Manea.

Restul paginilor acestui site web sunt protejate de licența Creative Commons Attribution: puteți copia și refolosi materialele, cu condiția de menționa ca sursă acest site web (ginasolomon.com) . Va mulțumim.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s